Mulig handelsplads ved Simested Å udgraves i sensommeren.

I august 2018 starter en ny arkæologisk udgravning.

Med hjælp fra Slots- og Kulturstyrelsens pulje til truede forhistoriske lokaliteter er Viborg Museum gået i gang med at undersøge et område ved Simested Å nær Møldrup.

Arkæologerne fra Viborg Museum er i disse dage i gang med at undersøge et område ved Simested Å, hvor tidligere arkæologiske undersøgelser har vist tegn på både handel og bosætning. Her har man tidligere fundet både guld, sølv og bronzegenstande. Arkæologerne søger blandt andet svar på, om området har huset en handelsplads. Undersøgelser har påvist, at områdets fortidsminder er truede af dyrkning. Derfor har Slots- og Kulturstyrelsen bevilliget midler til arkæologiske udgravninger i området.

Afgrødespor på luftfoto førte til fund

Det er en spændende udgravning, arkæologerne har kastet sig over. I 2005 blev der observeret afgrødespor på et luftfoto af et næs ud mod åen. Fundet blev tolket som spor efter grubehuse i form af små nedgravede værkstedshytter. Ved flere mindre detektorafsøgninger umiddelbart efter opdagelsen af grubehusene og ved to lejligheder i 2015, hvor Midtjysk Detektorforening afholdt detektortræf, blev der fundet mange højstatusgenstande. Disse genstande var i guld, sølv og bronze fra germansk jernalder, vikingetid og ældre middelalder. Det vil sige perioden fra ca. 500-1200 e.Kr.

Truet af kraftig pløjning

Viborg Museum foretog i august 2016 en mindre prøvegravning af to marker på østsiden af Simested Å nordvest for gården Thorsgaard lidt nord for Vester Tostrup ved Møldrup. Ved prøvegravningen kunne arkæologerne konstatere, at både grubehuse og andre anlægsspor fra en større bebyggelse var under kraftig nedpløjning. Eksempelvis blev der på markoverfladen fundet skrøbelige genstande, som oprindeligt må have ligget i bunden af grubehusene.

Spor tyder på en handelsplads

Ud fra placeringen ved åen og fundet af de mange grubehuse forestiller arkæologerne fra Viborg Museum sig, at der i århundreder har ligget en bebyggelse på stedet. På visse tider af året kan området have haft karakter af handelsplads. De nye udgravninger vil forhåbentlig give basis for yderligere forståelse af Thorsgaard-bebyggelsens funktion og placering i samfundshierarkiet.

Udgravningen støttes af Slots- og Kulturstyrelsen

Det var på baggrund af denne prøvegravning, at museet i år søgte midler fra Slots -og Kulturstyrelsens pulje til dyrknings -og erosionstruede lokaliteter. Museet fik midler til at undersøge den mest udsatte del af pladsen. Og her efter høst har museets arkæologer kastet sig over den spændende lokalitet, som altså har ligget i første parket til Simested Å, som har været en af datidens hovedtransportårer.