Arkæologi

Aktuel Udgravning - Arnbjerg

Forud for byggemodning i den nye bydel Arnbjerg foretager Viborg Museum udgravninger henover sommeren. Følg med i de spændende fund her på siden.

Aktuel udgravning - Hald Slot - De Fem Halder

Som et led i projektet De Fem Halder er arkæologerne fra Viborg Museum nået til ruinen af Hald Slotn. Den er også kendt som Jørgen Friis´ Hald eller Bispens Hald.

Detektorbrug og danefæ

Genstande fra oldtid, middelalder og nyere tid har en kulturhistorisk værdi. Derfor bør du kontakte dit lokale museum, hvis du mener at have fundet en genstand, der har en historie at fortælle. På museet bliver genstanden vurderet, bestemt og registreret.

Liste over detektorfund 2017, 2018 og 2019 fra Viborg Museum

Her kan du få et kronologisk overblik over månedens detektorfund på Viborg Museum.

Arkæologi og loven

Ved byggemodning, vejanlæg, kloaknedlægning, råstofindvinding, anlæggelse af søer m.v. går museet ind i hvert enkelt tilfælde og vurderer, om der er behov for en arkæologisk forundersøgelse

Kulturhistoriske rapporter

Efter afslutningen af en arkæologisk undersøgelse udarbejdes altid egentlig udgravningsrapport (den faglige dokumentation) samt en kulturhistorisk rapport til bygherren. Den kulturhistoriske rapport giver en oversigt over undersøgelsens forløb og resultater, sam...

Siden opdateres løbende (senest 17-09-2018).

Arkæologerne går i dybden

Som man også har kunne se i dagspressen, i løbet af den sidste uges tid, så er der igen sket noget ved Hald Slot.

I forbindelse med tidligere anlagte grøfter, har man på tværs af den indre borggård, set spor af en tværgående tørveopbygning. I tre separate grøfter er denne tørveopbygning set (se i øvrigt nederst på denne side), og nu har museets arkæologer så haft lejlighed til at undersøge den nærmere. 

Flere spørgsmål knytter sig til tørveopbygningen, især "hvor gammel er tørveopbygningen? og "hvad hører tørveopbygningen til?" "Er det en del af en voldgrav?"

På baggrund af en række boreprøver, har arkæologerne været i stand til danne sig et billede af, hvor henne og hvor dybt der skulle graves. Det har udmøntet sig i et større og dybere hul end hvad der hidtil er blevet gravet på ruinen.

Som en ekstra sikkerhedsforanstaltning blev der etableret et såkaldt sugespidsanlæg, der skulle holde udgravningesfeltet tørt for vand. Det betød at udgravningen blev mere stabil, og ikke risikerede at kollapse ned over arkæologerne samt at man kunne færdes tørskoet nede i udgravningen, selvom store dele af udgravningsfeltet faktisk befandt sig under Hald Søs vandspejl.

 

På billedet til højre ses en række blå slanger, der udgør en del af sugespidsanlægget.

Efter nogle dages arbejde nåede man til bunds i tørveopbygningen, og her blev fundet en række af solide egetræsstolper. Der er nu udtaget prøver af disse med henblik på datering, og spændingen er stor: Hvor gamle er de? Svaret glæder vi os til at se.

Efter at feltet og stolperne er blevet registreret, er udgravningsfeltet igen blevet tildækket

Tiden flyver på Hald Slot

Efter tre ugers hårdt arbejde under den bagende sol, er de 8 arkæologistuderende fra Aarhus Universitet færdige med at genudgrave bryggerset til Hald Slot.

1000-vis af pigsten er afrenset og registreret, og tilbage står et flot udgravningsfelt, hvor resterne af bryggerset kan ses. Feltet vil stå åben indtil onsdag den 20. juni, hvorefter det atter vil blive dækket til.

Herunder ses et lille udsnit, i form af en 3d model, fra udgravningen, det svare til cirka 1/6 af det samlede udgravningsfelt.

Til vands og til lands.. 

Igen i år er Viborg Museum i gang ved Hald Slot, og en spændende sommer står foran os. I år er der fokus på den voldgrav der engang har krydset borggården, samt de pæle der står rundt om halvøen ude i Hald Sø.

Dertil kommer der i ugerne 22-24 arkæologistuderende på besøg fra Aarhus Universitet, der skal hjælpe med genudgravningen af borgens bryggers.

Der laves 3d opmåling under vandet.

Forhudning Felt T

Det mørke lag i fladen viser den nordlige kant af voldgraven, der løber på tværs af halvøen.

 

VIDEO: Udgravningen ved Hald kort fortalt

Her kan du få et overblik over udgravningen af borggården ved slottet - præsenteret af museumsinspektør Jesper Hjermind, der leder udgravningen ved Hald.

 

 

 

VIDEO: Porten ind til Hald Slot er fundet

Her fortæller en begejstret arkæolog - Morten Valdorff Rasmussen - om det meget spændende fund af resterne af porten ind til Hald Slot, der dukkede frem af mulden den 13. september 2017.

  

Se også en 3D-model af den udgravede port

 

 

 

VIDEO: Det gamle bryghus ved Hald Slot

Udover resterne af indgangsporten til Hald Slot er der også fundet andre, interessante spor efter middelalderlige aktiviteter i udgravningen ved Hald. Her fortæller Jesper Hjermind om slottets bryghus. 


Historien skal skrives om: Bugges borg lå et andet sted

Arkæologerne på Viborg Museum har fundet Niels Bugges borg. Noget så uskyldigt som græstørv har påvist, at ridder Bugges borg alligevel ikke har ligget i det område, vi i dag kender som Niels Bugges Hald.

 

 

Viborg Stift Folkeblad har den 8. juni 2017 skrevet følgende artikel om det sensationelle fund:
 

"Hald: I sig selv er græstørv ret anonyme, men når de muligvis er fra midten af 1300-tallet, og når de er fundet under "Hald Ruin", lurer sensationen. Med andre ord: Viborg Museums arkæologer kan have fundet det første sikre tegn fra den borg, ridder Niels Bugge byggede.

- Vi har allerede fået aflivet myten om, at Niels Bugges borg lå mellem Niels Bugges Kro og søen. De seneste fund her kan vi ret sikkert datere til sidste halvdel af 1200-tallet, siger museumsinspektør Lars Agersnap Larsen, Viborg Museum.

Så "Niels Bugges Hald" er ikke længere knyttet til den kendte ridder. "Gammelhald" er nu navnet for anlægget. I samme takt har de historisk kyndige sløjfet "Bispens Hald" for ruinen på odden. De er overbeviste om, at det meste af historien skjuler sig her. "Hald Slot" er navnet.

Jagter årstal

De fundne tørv har tydeligvis skullet forstærke kanten af en borg, der er ældre end biskop Jørgen Friis' borg fra 1520'erne. Med forskellige metoder prøver arkæologerne nu at finde frem til et årstal.

Det stort anlagte arbejde med De Fem Halder har også ført til minutiøse udgravninger. Den 1. juni tog graveholdet fat på Hald Slot, nemlig i form af en 80 meter lang søgegrøft fra nord til syd. I går var holdet nået cirka midtvejs, da tørvene kom for en dag. Tidligere stødte det på rester af brolægning, sporene efter en mulig brønd og underlaget til en port mellem de to borggårde - alt sammen formentlig fra Jørgen Friis-borgen.

Arbejdet foregår indtil efteråret. Lars Agersnap Larsen oplyser, at arkæologerne har en plan, men at den er til at ændre, efterhånden som fundene peger i nye retninger." (artiklen er skrevet af Jesper Overgaard, Viborg Stifts Folkeblad).

Følg udgravningen tæt

Hvis du gerne vil vide mere om udgravningerne ved Hald, så følg os på facebook. Vi opdaterer nyhedssiderne, så snart der er nyt at berette fra udgravningerne. Projektgruppen bag "De fem Hald'er" har også egen facebookside, hvor du kan se endnu flere billeder og blive opdateret på forløbet. Du finder deres facebookside her.

 

 

 Hald Slot - Bispernes Hald eller Hald III, kært barn har mange navne

 

Som et led i projektet De Fem Halder, er arkæologerne fra Viborg Museum, nået til den lille halvø ud i Hald Sø, hvor der siden den første juni er blevet anlagt søgegrøft på tværs af borggården. 

 

Siden 1. juni er der blevet åbnet udgravningsfelt på tværs af borggården ved Hald Slot. Dette sker som et led i projektet De Fem Halder, hvor voldstederne skal gøres mere tilgængelige for offentligheden, og hvor der er afsat penge til arkæologien, og til at finde ny viden og de mange store voldsteder.

I skrivende stund, er undersøgelserne ved Valdemars Skanse, Gammel Hald og Gregers Daas Hald færdige. Nu er turen nået til Hald Slot, hvor der skal graves ind i efteråret, og hvor der allerede nu er ny viden om stedet.

I den nyåbnede grøft på tværs af borggården er der tydelige spor efter aktivitet i middelalderen, der i fleste tilfælde, tilskrives bisperne fra Viborg Domkirkes aktiviteter. Der ses rester af pigstensbelægninger, flere steder i gården, der alle høre til i 1400- og 1500-tallet. Tillige ses der centralt i udgravningsfeltet, en række store kvadresten, lagt ned som kørespor, netop der, hvor man forventer at porten til den indre borggård har stået.

Som det ses på billedet herover, fornemmes der på kvaderstenene et lysere område i venstre side. Det formodes at stenene ikke alene har fungeret som kørespor, men at de desuden har fungeret som en del af port konstruktionen, og at det lysere område har været under bygningen.

Det måske mest interessante fund, indtil videre, er den kompakte tørveopbygning der er erkendt, på kanten af den indre borggård. Her ses der måske levn fra en tidligere byggefase på halvøen, der måske kan tilskrives Ridder Niels Bugge, der omkring 1350 bygger borg i området. Her kan tørveopbygningen være en del af en mulig indre voldgrav eller forstærkning af anlægget. Netop området ved tørven er spændende, idet at de forskellige jordlag er våddruknede, altså konstant våde, hvilket giver optimale forhold for at kunne finde genstande af træ eller tekstil, da denne type genstande bevares godt under sådanne forhold.