Jernalder ved Viborg - Viborg Museum

Arkæologi

ARKÆOLOGI OG LOVEN

Ved byggemodninger, tracégravninger, råstofindvindinger, naturgenopretninger og mange andre jordarbejder, går museet ind i hvert enkelt tilfælde og vurderer, om der er behov for en arkæologisk forundersøgelse og egentlig undersøgelse.

DETEKTORBRUG OG DANEFÆ

Genstande fra oldtid, middelalder og nyere tid har en kulturhistorisk værdi. Derfor bør du kontakte dit lokale museum, hvis du mener at have fundet en genstand, der har en historie at fortælle. På museet bliver genstanden vurderet, bestemt og registreret.

KULTURHISTORISKE RAPPORTER

Efter afslutningen af en arkæologisk undersøgelse udarbejdes altid en udgravningsrapport (den faglige dokumentation) samt en kulturhistorisk rapport til bygherren. Den kulturhistoriske rapport giver en oversigt over undersøgelsens forløb og resultater, samt sætt...

MÅNEDENS FUND

Her kan du læse om månedens fund på Viborg Museum.

SCT. MIKKELS KIRKEGÅRD

Udgravningen af den middelalderlige Sct. Mikkels Kirke og Kirkegård begyndte den 1. marts 2024 forud for byggeriet af ny psykiatrisk afdeling ved Søndersøparken.

GÅDEFULDE STENDYNGEGRAVE

Viborg Museum har i 2022 udgravet 42 stendyngegrave fra stenalderen. Læs om resultaterne her.

LUNDHØJE

Viborg Museum har i 2021 foretaget arkæologiske undersøgelser af gravhøjen Lundhøje ved Gullev. Læs om resultaterne her.

TOFTUM NÆS

Viborg Museum har nu foretaget nye undersøgelser på Toftum Næs.

GAARDSDAL DEPOT

Viborg Museum udgravede i 2020 i samarbejde med finder og detektorfører Amund Segerhard et bronzealderdepot med fornemme kvindesmykker ved Gaardsdal. Her kan du læse mere om fundet og resultaterne af undersøgelser i forbindelse med udgravningen.

UDGRAVNINGEN I ARNBJERG

Forud for byggemodning i den nye bydel Arnbjerg foretog Viborg Museum udgravninger i 2018 og 2019. Her på siden kan du læse historier om fund fra udgravningerne.

ØSTER KØLSEN

Ved Øster Kølsen har Viborg Museum undersøgt en bebyggelse fra ældre jernalder, som har været delvist omkranset af et grøftforløb. Læs mere om historikken og resultaterne her.

RUNDSVISNING I UDGRAVNINGEN SCT. MIKKELS KIRKEGÅRD

Rundvisning

Udgravninger ved Øster Kølsen er afsluttet for denne gang

 

Tilbage i 2011 fik vi på Viborg Museum tilsendt nogle flyfotos taget af Lis Helles Olesen fra Holstebro Museum. På disse fotos kunne man se afgrøde spor af flere formodede treskibede hustomter samt en omkransende grøft. Lokaliteten lå på et næs, der blev afgrænset af en markant vold ud mod Skals Ådal lige ved udmundingen til Hjarbæk Fjord.

I første omgang iværksatte vi en systematisk detektorafsøgning i samarbejde med frivillige detektorførere fra den lokale detektorforening. Dette resulterede i en mængde fund fra yngre jernalder og middelalder. Ud fra afgrødesporene på luftfotoet havde vi dog en formodning om, at lokaliteten var fra ældre jernalder, så hvad var det egentlig vi kunne se?
En prøvegravning af lokaliteten i 2012 viste, at der rigtig nok var hustomter og grøft bevaret under mulden. Og skår fra lerkar i anlægssporene kunne dateres til sen førromersk og tidlig ældre romersk jernalder, omkring Kristi fødsel. Altså var der næppe sammenhæng mellem denne bebyggelse og de mange detektorfund i området. 
En opfølgende, mindre prøvegravning i februar 2023 viste, at anlægssporene på lokaliteten var under kraftig nedpløjning. Derfor søgte vi midler til en egentlig udgravning af en del af lokaliteten ved Slots- og Kulturstyrelsens pulje til dyrknings- og erosionstruede lokaliteter. Vi fik midlerne bevilget, og en udgravning blev foretaget efter majshøst i oktober og starten af november i år.

De foreløbige resultater af udgravningen viser bebyggelse på stedet i op til 5 faser og en markant omkransende grøft i op til 3 faser. Hvis vi antager, at de primært træbyggede treskibede langhuse har haft en levetid på 30-40 år, så har der på stedet ligget en befæstet bebyggelse i op til 200 år omkring Kristi fødsel.

På de vedhæftede fotos ses billeder fra udgravningen.