Nonbo

Hald Ege skole i Dollerup sogn hed oprindelig Nonbo skole. Her var der først en biskole i et lejet lokale, hvor læreren i Dollerup underviste to dage om ugen om sommeren og en dag ugentlig om vinteren. Fra omkring 1850 underviste læreren fra Dollerup om sommeren, og der blev ansat en vinterlærer i Nonbo.

I 1887 blev der oprettet et fast lærerembede. Der var ikke flere børn, end de kunne være i en klasse, der blev undervist tre dage ugentlig og stadig i et lejet lokale. Læreren måtte selv sørge for logi, og lønnen var 400 kr. årlig. Først i 1908 blev der bygget en skole i Nonbo på den nuværende skoles plads

Hald Ege får en ny skole

Denne skole blev efterhånden for lille, da der siden 1920 foruden læreren også var ansat en lærerinde, og skolens bygninger opfyldte heller ikke kravene i skoleloven af 1937. Derfor var det en festdag, da der den 7. juni 1941 blev indviet en ny skole i Hald Ege eller Nonbo, som mange stadig kaldte bebyggelsen.

Ved indvielsen var samlet et væld af honoratiores: Stiftamtmand, amtsprovst, amtslæge og amtsskolekonsulent foruden sognerådsformand, sognepræst og førstelærer.

Amtsprovst Bruun indviede den nye skole, og så talte stiftamtmand Buchwald.
“Efter loven skal den nye skole synes af amtsskolekommissionen og amtslægen, og det har vi gjort i dag. Det er en fortrinlig skole ganske uden lyde. Jeg lykønsker kommunens beboere og læreren og lærerinden til de forhold, hvorunder de her skal udøve deres gerning.

Gid De her må få held og lykke til at opdrage børnene til mænd og kvinder, der, som indenrigsministeren sagde i sin grundlovstale, kan noget og vil noget godt. I håbet om, at den her opvoksende slægt må blive mænd og kvinder til fædrelandets gavn, et leve for den opvoksende slægt!”, udtalte stiftamtmanden ved indvielsen.

Hans ord bar præg både af tidens sprogbrug og af, at Danmark var i besættelsens andet år, og det gjorde de øvrige taler også.

Det var et imponerende fremmøde også af sognets beboere ved indvielsen af den forholdsvis lille skole, hvor der på dette tidspunkt kun var ansat en førstelærer og en lærerinde.

I den gamle skolebygning blev der indrettet en sløjdsal og et skolekøkken, og da der også var opført en gymnastiksal, opfyldte skolen kravene i skoleloven af 1937.

Planerne for kommunens skolevæsen

Hald Ege lå i Dollerup, Finderup, Ravnstrup kommune, og det var sognerådets tanke at udvide alle kommunens skoler – Ravnstrup, Dollerup, Finderup og Lysgård – så de opfyldte 1937-lovens krav, og kommunen fortsatte med Finderup skole, hvor den gamle skole blev nedrevet og en ny og større opført i 1957.

Ny skolelov stiller nye krav

Skoleloven af 1958 fik imidlertid sognerådet til at ændre planerne for skolevæsenet, for 58-loven stillede samme krav til fagrækken og til timetallet i skolerne på landet og i købstæderne, og begrebet “det landsbyordnede skolevæsen” forsvandt med den nye lov.

Derfor besluttede man at centralisere undervisningen i Hald Ege fra 1960, først omkring 6., 7. og 8. klasse samt realafdelingen og siden for alle klassers vedkommende.

Finderup skole blev lukket i 1964, Dollerup skole i 1967, mens Ravnstrup og Lysgård skoler fortsatte med 1. -5. klasse indtil 1970, og skolen i Hald Ege skiftede navn fra Nonbo Skole til Hald Ege Centralskole

Vækst kræver gentagne skoleudvidelser

Hald Ege skole blev herefter for lille, og i 1960-61 påbegyndtes et nyt skolebyggeri, der var færdig i december 1962, og skolen var fuldt udbygget med 13 lærere, 10 klasseværelser, skolebibliotek, et lokale for særundervisning og 6 speciallokaler.

Siden voksede elevtallet fra år til år, og i 1970 blev der bygget en ny stor fløj under Midtjyllandsplanen med 10 klasseværelser, 6 faglokaler, lærerværelse, kontorer og plads til skolelæge og skoletandlæge. I gennem efterhånden mange år er der udstykket nye villagrunde i Hald Ege og i Ravnstrup, og skolen er derfor vokset, så den i dag er en af Viborg Kommunes største skoler.

Derfor er der lavet en stor sportsplads og bygget en hal ved skolen, som bruges både af skolen og beboerne i området. Senest har skolen fået en stor udvidelse i 2005-2006.

Skolebusserne

Men selv om mange af skolens elever kommer fra selve Hald Ege, så kommer dog endnu flere med bus fra det store skoledistrikt. De fire sogne – Ravnstrup, Finderup, Dollerup og Lysgård – som stadig udgør skoledistriktet, er udstrakte, og der er næsten 15 km fra nord til syd. Hald Ege skole er derfor den skole i landet, som har det største net af skolebusruter.

Af Svend Korup

 

Litteratur

Ejnar Poulsen: Viborgs Degne- og Skolehistorie. 1957
Beretninger om Viborgs skolevæsen, 1970-1985.
Register for Skolehistorisk Samling udg. af Viborg Amtskommune 1986