I 1813 opnåede Jens Jensen (29.11. 1777 – 24.5. 1865) borgerskab og grundlagde en vin- og købmandshandel i St. Sct. Hans Gade. Men allerede i 1814 tilføjede han forretningen i St. Sct. Hans Gade sin egen tobaksfabrik. Udover købmandsvirksomheden og tobaksfabrikken, blev Jensen efterhånden også beskæftiget med en række andre hverv. Heriblandt brændevinsbrænderi, landbrug samt hvervet som svensk-norsk vicekonsul.

Tobaksfremstillingen var på dette tidspunkt ikke blevet mekaniseret i nogen særlig grad. Derfor krævede en etablering af en tobaksfabrik stort set ikke større udgifter til andet end arbejdsborde, cigarforme, lidt redskaber og tobakken, hvorfor der fandtes en lang række mindre tobaksfabrikanter. Forædlingen af tobakken var delt op i forskellige processer, som ofte varetoges af kvinder og børn, der ikke var så dyre i løn.

På Jens Jensens Tobaksfabrik var størstedelen af de ansatte da også børn. Ud af de 20 personer, der var beskæftiget på fabrikken i 1864, supplerede 16 børn således familiens indtægt ved tobaksarbejde. Heriblandt var Chr. Krogh, som var ansat på Jens Jensens Tobaksfabrik fra 7-årsalderen indtil 1881, hvor han var blevet førstemand, selv om han allerede i 1876 havde startet sin egen tobaksproduktion hjemme.

Af en gammel prøvebog fra fabrikken kan man se at Jens Jensens Tobaksfabrik havde en lang række produkter af skrå, cigarer og andet tobak.

De tre Jens’er

Som tilfældet er i nogle familieforetagender, kom de efterfølgende indehavere af forretningen også til at hedde Jens Jensen. I dette tilfælde var det dog ikke børnene, som tog over. Den første Jens Jensen (29.11. 1777 – 24.5. 1865) havde ingen børn, men broderens søn, Jens Jensen (10.8. 1816 – 8.10. 1902), blev i 1862 ansat i forretningen og overtog denne ved farbroderens død i 1865. Også han kom til at besidde en række hverv og blev ligesom farbroderen kendt som “Konsul Jensen”. Herudover var han bl.a. i 24 år medlem af Viborg Byråd, sparekassedirektør fra 1857 til sin død i 1902, og formand for fattigudvalget.

I 1896 ansatte han sin brors søn, Jens Jensen (25.12. 1866 – 9.5. 1925), som fulgte traditionen og overtog forretningen efter sin onkel. De mange øvrige offentlige hverv påtog han sig ganske vist ikke. Foreningsliv og en formandspost i sparekassens bestyrelse havde han dog tid til. I 1903 nedlagde han købmandsbutikkens kolonialafdeling. Ti år senere fejrede han forretningens 100 års jubilæum, og langsomt omstilledes handlen til engroshandel.

Jens Jensens Vinhandel

Jens Jensen havde som nævnt en række jern i ilden. Den ovennævnte tobaksfabrikation var kun en mindre del af aktiviteterne. Oprindeligt havde han jo grundlagt købmandsbutikken med vinhandel i 1813, men fra 1842 til 1878 brændtes der f.eks. også brændevin i hans navn. Mest kendt for nulevende viborgensere er nok Jens Jensens Vinhandel. Den lå længe i Viborg, og flere kan måske endnu huske butikken, som i begyndelsen lå på adressen St. Sct. Hans Gade 1.

Omkring 1983 flyttede en gros vinhandlen dog fra St. Sct. Hans gade til adressen Ærøvej 10. På dette tidspunkt var det længe siden at indehaveren havde heddet Jens Jensen. Forretningen blev på et tidspunkt opkøbt af Peter Larsen Kaffe, som dog solgte den fra igen i 1987. Den nye ejer var en vinhandel fra Frederikshavn, som gik konkurs tre år senere. Hermed var Jens Jensens Vinhandels levetid ovre, og forretningen lukkede.

Af Mikkel Kirkedahl Lysholm Nielsen

Jens Jensens Vinhandel var i over 100 år bestyret af en Jens Jensen. På billedet ses de tre generationer Jensen'er. Yderst til venstre ses grundlæggeren, hvorefter broderens søn og dennes brodersøn følger.

Litteratur

Arkivkasse 3. IV. 10. f: Prøvebog fra Jens Jensens Tobaksfabrik.