Overlund Skole - Viborg Museum

Overlund Skole

Den 30. november 1740 skænkede ejeren af Asmild Kloster justitsrådinde Lange et af husene i Overlund by til degnebolig og skole. Skolen fik navnet Overlund skole, selv om den lå i Asmild sogn. Baggrunden for skolens oprettelse var Christian den Sjettes skoleanordninger af 1739 og 1740. Skoleholderen i Overlund skulle være degn ved Asmild og Tapdrup kirker, og foruden indtægterne som degn fik skoleholderen to skæpper land at dyrke samt skolepenge fra forældrene.

Skoleloven af 1814

I 1814 kom almueskoleloven, der indførte undervisningspligt for alle børn imellem 7 og 14 år, og Overlund skoles første undervisningsplan fra 1818 er lavet ud fra almueskolelovens krav. Der kom nogle mindre lovændringer i 1856 og 1904, men det var først skoleloven i 1937 og især skoleloven fra 1958, der afgørende ændrede loven fra 1814 og indførte ligestilling imellem købstadskolernes undervisning og landsbyskolernes.

Overlunds første skolebygning fra 1740 var et stråtækt hus med skolestue mod vest og beboelse for degnen mod øst. Det var ca. 12 m langt og 5 m bredt, altså kun 60 m² i alt. I 1845 blev der opført en ny, stadigvæk stråtækt skolebygning med lærerbolig og klasseværelse under samme tag. Bygningen var grundmuret, 17 m lang, 8 m bred og næsten 3 m høj. Sognet var meget stolt af den nye bygning med gipsloft i skolestuen, og læreren var glad for sin fine bolig.

Ny skole

I 1907 blev der bygget en ny skole med to klasseværelser og en lejlighed til en lærerinde. I 1932 fik skolen et gymnastikhus, der også blev brugt som forsamlingshus, indtil det blev revet ned for at give plads for en af skolens nye fløje i 1970. I 1938 blev der opført en ny lærerbolig med tre lejligheder. Den 2. verdenskrig standsede skolens udbygning, men i 1951 blev skolen udvidet med en stor bygning med aula, klasseværelser, gymnastiksal og skolekøkken, mens der blev indrettet sløjdlokale og klasseværelser i den gamle skole fra 1907.

Overlund bliver forstad til Viborg

Udbygningen af Overlund og kvarteret øst for Nørresø fortsatte imidlertid med at vokse, så elevtallet steg fra godt 100 elever til mere end 950 i årene fra 1950 til 1975. Skolen havde mange vandreklasser og manglede plads, så den blev udvidet med 5 nye fløje fra 1962 til 1973. Da skolen var færdigudbygget, havde den et etageareal på ca. 8.500 m², og et grundareal på 30.000 m², så den lille landsbyskole var vokset fra den beskedne begyndelse i 1740 med kun 62 m² til både lærerbolig og klasseværelse til nu at være både Viborg bys og Viborg amts største skole. Ved 250 års jubilæet i 1990 havde skolen 854 elever, og kun en skole i Kokkedal i Nordsjælland havde flere elever end Overlund skole. Siden er tallet faldet til mellem 650 og 700 elever.

Kommunesammenlægningen 1970

Ved kommunesammenlægningen i 1970 kom Asmild-Tapdrup kommune til Viborg, og Overlund skole blev del af Viborg kommunale skolevæsen. Overlund skole er i dag en fuld udbygget skole med elever fra børnehaveklassen til 9. klasse, og den er overbygningsskole for Møllehøjskolen, der underviser børnene indtil 6. klasse, mens de fra 7. klasse går i Overlund

Tekst:Svend Korup

Litteratur

Ole Degn: Fra den stråtækte til amtets største skole. Overlund skole i Viborg 1740 – 30. november 1990. Udgivet af Overlund skole 1990.

Årsberetninger om Viborg kommunale Skolevæsen, 1970-1985.

 

Billede til venstre: Overlund Skole, 1953.