Disse to store boligkomplekser kanter hver sin side af Viborgs første ringvej, i dag kaldet Indre Ringvej. Da Viborgs ekspansion begyndte omkring 1950, spærrede søerne mod øst, jernbanen mod syd, mens byen voksede mod nord med det store kvarter omkring Digterparken nord for Skivevej (i dag Gl. Skivevej).

Ringvejen

Mod vest var der også plads. Her havde byen planlagt den nye omfartsvej – Ringvejen – der skulle aflaste de snævre gader for den nord-syd gående trafik. Viborg havde helt siden middelalderens begyndelse ligget som centrum for hærvejen, og det var den placering, som havde gjort Viborg til et centrum for Jylland fra Arilds tid. Nu kunne Viborgs gamle gadenet, Dumpen-Gravene-Reberbanen-Sct. Mogens Port ikke længere klare den stigende trafik.

Ringvejen blev planlagt allerede i 1938, men krigen udsatte byggeriet, og først efter besættelsen kom der gang i vejbyggeriet, nu som beskæftigelsesarbejde, dvs. at arbejdet skulle udføres manuelt uden brug af maskiner for at få så mange i arbejde som muligt. Den nye vej virkede flot og moderne, og byens boligselskaber ville gerne placere sig ved den.

Boliger ved den nye vej

Boligselskabet Viborg fik vestsiden af den endnu ikke påbegyndte Ringvej og opførte her det store boligkompleks Ringparken, et smukt byggeri i røde teglsten med røde tage og store indbyggede altaner til hver lejlighed. Byggeriet varede fra 1951 til 1955, hvor det var færdigt med i alt 233 lejligheder, som på grund af den store boligmangel straks blev udlejet.

Erhvervsrådets boligselskab fik anvist grunden på østsiden af Ringvejen og opførte her i 1954 Toftegården i gule sten og med altaner og facadeelementer i beton. Her var 99 lejligheder og arkitekten var Jens Madsen, mens arkitekt J. M. Danielsen tegnede Ringparken. Begge var lokale arkitekter, som udførte mange opgaver for boligselskaberne i Viborg.

Trafikstøjen vokser

I 1950’erne var trafikken på den nye ringvej endnu beskeden og ikke så hurtig som i dag, men i 80’erne og 90’erne mangedobledes trafikken – ikke mindst den gennemgående trafik med store eksportlastbiler – og støjen voksede til det uudholdelige. Boligselskaberne har måttet bruge mange penge på støjdæmpende foranstaltninger og isolerende ruder, ligesom vejvæsenet ofrede store beløb på at regulerede trafikken og farten, inden det blev nødvendigt at bygge den nye ydre ringvej. Den placering, der i 1950’erne var attraktiv, havde samfundsudviklingen med stigende trafik og bilisme gjort mindre attraktiv. I dag ville man ikke placere boliger klods op af en hovedfærdselsåre.

Viborgs to boligselskaber

Her ved bebyggelsen langs Ringvejen ser vi et træk, som er karakteristisk for boligbyggeriet i Viborg efter krigen: Viborgs to boligselskaber i konkurrence. Boligselskabet Viborg var stiftet i 1940 med udgangspunkt i fællesorganisationen i Viborg og med tilknytning til socialdemokratiet under navnet “Boligforeningen af 1940 i Viborg”, et navn som få år senere blev ændret til Boligselskabet Viborg.

Erhvervsrådets Boligselskab Viborg blev oprettet i 1942 af Erhvervsrådet og de borgerlige partier i Viborg Byråd med det formål at opføre “gode og billige lejligheder, svarende til den mindrebemidlede befolknings behov”. I dag har selskabet skiftet navn til Boligselskabet Sct. Jørgen.

De to selskaber lå i mange år i en sund konkurrence om at opføre de bedste og mest velindrettede boliger. Byrådet valgte at give de to selskaber mulighed for at købe byggerunde i de nye boligkvarterer på skift, således at begge selskaber kom til at præge udviklingen. Konkurrencen er siden blevet suppleret med et godt samarbejde, således at selskaberne deler opgaverne imellem sig, og i dag samarbejder selskaberne også om ungdomsboliger og et fælles boligkontor.

Af Svend Korup

Kilder

Gode boliger gennem 50 år. Erhvervsrådets Boligselskab Viborg 1942-1992

Boliger i Viborg 1940-1990. Boligselskabet “Viborg” 1990.

Peter Seeberg: Tag over hovedet. Et essay om boligbyggeri i Viborg 1855 til 1992.
Udgivet af Erhvervsrådets Boligselskab, Viborg 1993

 

Billede til venstre: Billedet er taget mod nord. Til venstre i billedet ses Boligselskabet Viborgs store blokbebyggelse “Ringparken” bygget i røde sten med tegltage og indbyggede altaner. Til højre – på østsiden af Ringvejen – ses Erhvervsrådets Boligselskabs bebyggelse “Toftegården” opført i en mere moderne stil med facadeelementer og altaner af beton. Træerne, der senere kantede Ringvejen, er endnu ikke vokset op. Billedet er taget i 1956, og den voldsomme trafik, der 20-30 år senere skulle gøre det umuligt for beboerne at benytte altanerne og åbne vinduerne, er endnu ikke begyndt. Nutidig adresse: Indre Ringvej. Billede taget: 1956