Ursin blev cand. theol. i 1818 og blev i 1827 residerende kapellan ved Viborg Domkirke og Asmild-Tapdrup sogne samt præst ved Viborg Tugthus, der var Nørrejyllands største med flere hundrede indsatte. I 1843 blev han sognepræst ved Domkirken og i Asmild-Tapdrup sogne samt stiftsprovst i Viborg stift.

I 1849 udgav han Stiftsstaden Viborg. En topographisk, historisk og statistisk beskrivelse. Bogen er bygget på grundige undersøgelser, rummer meget stof og er anset som en af de bedste ældre købstadshistorier.

Ursin var en livfuld og virksom mand, som tog del i byens liv. Han var direktør for Viborg Byes og Omegns Sparekasse i 25 år, han passede stiftsbiblioteket, og han var sjælen i Viborgs dramatiske selskab.

Som prædikant gjorde han sig også gældende, og han fik i 1830 en præmie fra det evangelisk-christelige prædikelegat.

Af Svend Korup

Litteratur

Viborgs historie, bind 2, Viborg kommune 1999.

Dansk Biografisk Leksikon, bind 15, København 1984.

Ursin, M.R: Stiftsstaden Viborg. En topografisk, historisk og statistisk beskrivelse, 1849.