I tidlig middelalder var de to søer, Søndersø og Nørresø, adskilte af en tange, som det ikke var svært at komme over. Da Erik Menved i 1313 byggede borgen på Borgvold, blev vandet opstemmet og vandstanden steg med omtrent to meter, så tangen blev oversvømmet og de to søer kom til at hænge sammen. Det bevirkede, at vejen til Asmild og en samtidig bebyggelse ved søbredden gik tabt.

I mange år var det nødvendigt at sejle over søerne og først i begyndelsen af 1800-tallet blev der lavet en permanent færgeforbindelse over søerne, da ejeren af Asmild Kloster i 1805 fik tilladelse til færgefart. I 1812 byggede fabrikant Bertel Bruun en træbro, på foranledning af Justitsråd Peder Daniel Bruun, daværende ejer af Asmild Kloster. Broen forbandt “Salonhalvøen” med den modsatte bred, og det kostede bropenge at komme over. I 1855 blev den nuværende dæmning og den nye Randers Landevej taget i brug.