I begyndelsen af 1700-tallet hærgede den store nordiske krig. Johan Henrik Zahrtmann fra Magdeburg lod sig hverve som den danske konges soldat i et rytterregiment. Mens han langsomt arbejdede sig op gennem underofficersgraderne, blev han gift med en bondepige fra Kolding-egnen. Inden Johan Henrik døde i en ulykke, nåede han at få to sønner.

Den ene søn fik samme navn som faderen – Johan Henrik Zahrtmann. Han blev sognepræst i Thisted og Binderup nordvest for Hobro. Den anden søn – Frederik Zahrtmann – blev godsejer i Odsherred på Sjælland, og således var slægten Zahrtmann nu blevet vel integreret i det danske samfund.

Sognepræst Johan Henrik Zahrtmann fik sønnen Henrik Christian, som blev født den 28. februar 1762 i Thisted præstegård. Her levede han sine første tretten år, hvorefter han blev sendt til København for at tage sin studentereksamen og teologisk embedseksamen. Kort tid herefter blev han udnævnt til præst ved Tugt- og Manufacturhuset i Viborg og blev således den første Zahrtmann i byen.

Henrik Christian virkede som tugthuspræst i Viborg i to år. Herefter fulgte en afstikker som sognepræst i Asfærg og Faarup, men i 1791 vendte han tilbage til Viborg som sognepræst for Sortebrødre eller Søndersogns menighed. Året efter flyttede han sammen med sin hustru ind i den røde gård på Sct. Mogens Gade 66.

Henrik Christian Zahrtmann og hustruen Mine, som var datter af Viborg Stifts biskop, fandt hurtigt en plads i den embedsmandskreds, som byen har været så notorisk berygtet for. Mine åbnede et chokoladekogeri i den røde gård, mens en af døtrene – Bodil Annania Zahrtmann – stiftede en pigeskole og en anden lavede en systue. I sin studietid i København havde Henrik Christian været en del af kredsen omkring Rahbek, og interessen for teater var ikke aftaget med årene. Mange tilrejsende skuespillere fik i Viborg støtte af Zahrtmann, som også ledede byens private dramatiske selskab. I 1802 blev H. C. Zahrtmann stiftsprovst, og efter svigerfaderens død overtog Zahrtmann dennes stilling som biskop i Viborg Stift.

Henrik Christian Zahrtmann fik 5 sønner og 4 døtre. Efter forældrenes død blev døtrene boende i gården, hvor de videreførte deres pigeinstitut. Blandt sønnerne var marineminister og viceadmiral Christian Christopher Zahrtmann, Johan Henrik Zahrtmann, som blev sognepræst og tre andre brødre, som også gjorde det godt. Denne Zarhrtmann-generation fik også en række efterkommere, som virkede omkring i landet, mens slægtens rolle i Viborg var slut.

Af Mikkel Kirkedahl Lysholm Nielsen

Kildemateriale

Viborg Stiftstidende 31. marts 1882

Jyllands Posten 29. juni 1928

Viborg Stiftstidende 29. juli 1928

Jyllands Posten 29. august 1929

Viborg Stifts Folkeblad 4. september 1929