Overlæge
Født 29-04-1866 i Kolding – Død august 1946 i København.

Fra omkring 1907(1) til 1923 praktiserer Maria Anchersen i Viborg, hvor hun er tilknyttet Viborg Sindssygehospital, først som reservelæge og senere i en lang årrække som afdelingslæge. Hun fungerer flere gange som konstitueret overlæge, når overlæge Geill er bortrejst. Hun er desuden kommunal skolelæge i en årrække.

Forud for dette ligger et usædvanligt livsforløb for en kvinde i datidens samfund. Hun kommer af en kendt ”Borger- og Haandværkerslægt” i Kolding og uddanner sig først til lærerinde, men interessen for medicin fører hende til lægestudiet.

I 1888 bliver Maria Anchersen student, og i 1896 tager hun medicinsk embedseksamen. Samme år bliver hun kandidat ved sindssygehospitalet i Århus. Hun videreuddanner sig på Københavns store hospitaler og ved Aalborg Amtssygehus, hvor hun i 1898 bliver Danmarks første kvindelige reservelæge ved et provinssygehus. Hun fungerer i perioder også som konstitueret overlæge, hvor hun foretager flere operationer.

I et avisinterview med overskriften ”Ny Landvinding for Kvinderne” fortæller Maria Anchersen om ansættelsen i Aalborg: ”Som Kuriosum kan jeg fortælle Dem, at, da jeg i 1898 blev antaget i Aalborg som Reservelæge, var man meget betænkelig ved at tage en Kvinde som Reservelæge – det var ikke set før ved et Provinssygehus. Overlægen skrev saamænd endog underhaanden til mig, at jeg maatte være belavet paa at fratræde med kortere Varsel, end det ellers var Kutyme, hvis der skulle opstaa Vanskeligheder i min Egenskab af kvindelig Læge.”

Så galt går det ikke, og Anchersen er tilknyttet hospitalet i otte år. Hun fortæller også en anekdote om en af sine patienter: ”Jeg husker ogsaa – imens jeg var paa Sygehuset – at en Bondemand, som jeg skulle undersøge og i den anledning spurgte ud, sagde, at ”aldrig var han da bleven spurgt saadan ud af et Kvindemenneske”; men da jeg saa forklarede ham, at jeg var Læge, udbrød han smilende: ”Aa, Herregud, at jeg skulle opleve at se en kvindelig Læge”.

Hun driver også en privat praksis i Ålborg og leder Aalborg-Hjørrings Fysikats Diagnosestation.

Maria Anchersens hovedarbejdsfelt bliver arbejdet med sindssyge patienter, og hun udgiver et par skrifter om sindssygdom og sindssygepleje for sygeplejersker.

Efter at have arbejdet ved sindssygehospitalet i Viborg er hun selvskreven til en lederstilling ved et nyt sindssygehospital. I 1923 forlader hun Viborg for at blive Danmarks første kvindelige overlæge ved det nye sindssygehospital i Vedsted.


”Først efter at Loven om Kvinders Adgang til Embeder er gaaet igennem, har jeg med Virkning kunnet søge et Overlægeembede paa et af statens Sindssygehospitaler. Jeg er saaledes heldigere end mine kvindelige Kolleger i Norge og Sverige, der stadig venter paa en tilsvarende Lovs Vedtagelse,” fortæller Maria Anchersen i avisomtalen kort før sin afrejse fra Viborg.

I omtalen af Maria Anchersens nyansættelse som overlæge og leder af sindssygehospitalet i Vedsted pointeres det, at hospitalet har 36 pladser til mænd og 148 til kvinder, men at udnævnelsen af Anchersen ikke skyldes hendes køn: ”Frk. Anchersen er udnævnt i Kraft af sin Anciennitet og den Anseelse, hun nyder som Sindssygelæge.”
Hun omtales endvidere som et forstående menneske med et lyst og ligevægtigt sind, som gør hende vellidt af patienter såvel som omgangskreds.

Hun bestrider stillingen som overlæge, indtil hun som 70-årig trækker sig tilbage i 1936. Efter nogen tids svagelighed dør hun som 80-årig i sit hjem i København.

Af Berit Guldbrand

 

Kilde:

Personarkivet Viborg Lokalhistoriske Arkiv.

1) De forskellige avisudklip nævner henholdsvis årene 1906, 1907 og 1908 for Anchersens ansættelse ved Viborg Sindssygehospital.